قالی شویی افتخار شهر

اینجا رسانه ای برای انتشار اخبار و مقالات تازه وب سایت اصلی قالیشویی افتخارشهر است.

برای ورود به درگاه اصلی افتخارشهر لطفا اینجا وارد شوید

مرمت فرش در کن

عنوان مقاله : مرمت فرش در کن ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۹ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ مگر […]

مرمت فرش در سیمون بولیوار

عنوان مقاله : مرمت فرش در سیمون بولیوار ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۹ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ […]

مرمت فرش در شهرک کوهسار

عنوان مقاله : مرمت فرش در شهرک کوهسار ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۵ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ […]

مرمت فرش در جنوب تهران

عنوان مقاله : مرمت فرش در جنوب تهران ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۵ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ مگر […]

مرمت فرش در شرق تهران

عنوان مقاله : مرمت فرش در شرق تهران ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۴ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ مگر […]

مرمت فرش در غرب تهران

عنوان مقاله : مرمت فرش در غرب تهران ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۴ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ مگر […]

مرمت فرش در شمال تهران

عنوان مقاله : مرمت فرش در شمال تهران ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۴ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ […]

مرمت فرش در مرادآباد

عنوان مقاله : مرمت فرش در مرادآباد ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۳ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ مگر […]

مرمت فرش در حصارک

عنوان مقاله : مرمت فرش در حصارک ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۳ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ مگر […]

مرمت فرش در شهرک بوعلی

عنوان مقاله : مرمت فرش در شهرک بوعلی ؛ ناشر : رفوگری افتخار شهر ؛ تاریخ انتشار : ۱۳ – ۵ – ۱۳۹۸ ؛   مرمت فرش به روش‌هایی گفته می‌شود که معایب یا خرابی‌های فرش را اصلاح می‌کنند. فرش یک وسیلهٔ کاربردی است و مواد تشکیل دهندهٔ آن: (پشم، پنبه، ابریشم، کنف و…) آسیب‌پذیر است به‌طوری‌که از این بافته‌ها از گذشته؛ […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top