کارخانه قالیشویی در کارگر | بیواسطه و مستقیم با افتخارشهر

کارخانه قالیشویی در کارگر | مبل و راحتی و کاناپه در محل (خشکشویی) ، رنگبرداری و لکه گیری ، پرداخت، موگیری ، ترمیم ریشه و شیرازه، رفوکاری و ترمیم

کارخانه قالیشویی در ولیعصر | بیواسطه و مستقیم با افتخارشهر

کارخانه قالیشویی در خیابان ولیعصر | مبل و راحتی و کاناپه در محل (خشکشویی) ، رنگبرداری و لکه گیری ، پرداخت، موگیری ، ترمیم ریشه و شیرازه، رفوکاری و ترمیم

کارخانه قالیشویی در مجیدیه | بیواسطه و مستقیم با افتخارشهر

خدمات قالیشویی در مجیدیه | مبل و راحتی و کاناپه در محل (خشکشویی) ، رنگبرداری و لکه گیری ، پرداخت، موگیری ، ترمیم ریشه و شیرازه، رفوکاری و ترمیم